bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sdsgostyn.pl oraz strony www.bip.sdsgostyn.pl.

Data publikacji strony internetowej: 03.05.2015 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 11.02.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych. Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz TAB przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając klawisz Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę. Skrót klawiszowy ctrl+F pozwoli otworzyć dodatkową wyszukiwarkę słów w tekście. Kombinacja klawiszy ctrl+ pozwoli zwiększyć tekst, jednocześnie ctr- pozwoli ja zmniejszyć. Użycie skrótu ctrl+P pozwoli na wydruk bieżącej strony. Tekst na stronie jest odczytywany maszynowo za pomocą programu NVDA. Przeglądając stronę internetową za pośrednictwem smartfona, bez względu na orientację urządzenia, strona prezentuje się tak samo.
Nie zapewniamy tłumacza migowego.

Strona BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Używając strzałek w dół i w górę można przewijać stronę. Skrót klawisza ctrl+F pozwoli otworzyć dodatkową wyszukiwarkę słów na bieżącej stronie. Kombinacja klawiszy ctrl+ i ctrl- pozwoli ją powiększyć i zmniejszyć, jednak strona traci wtedy swą przejrzystość i jest potrzebne użycie myszki do przesunięcia suwaka w poziomie. Użycie skrótu ctrl+P pozwoli na wydruk bieżącej strony. Używając klawisza TAB fokus ginie w martwym punkcie. Nie ma możliwości zmieniania zakładek za pomocą klawiatury. Tekst na stronie jest odczytywany maszynowo za pomocą programu NVDA. Przeglądając stronę internetową za pośrednictwem smartfona, bez względu na orientację urządzenia, strona prezentuje się tak samo.
Nie zapewniamy tłumacza migowego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.11.2020r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Sylwia Paszkowiak email: spaszkowiak@sdsgostyn.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 65 572 00 73.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Informacja, jak to zrobić znajduje się na stronie https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich


Deklaracja dostępności architektonicznej

Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy usytułowany jest przy ul. Willowej 3a w Gostyniu.
Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej.
Z parkingu do budynku prowadzi kostka brukowa po której mogą poruszać się osoby na wózku inwalidzkim.
Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy dowożeni są na zajęcia samochodem służbowym dostosowanym dla osób niepełnosprawnych. Uczestnicy na wózkach inwalidzkich korzystają z pomocy terapeutów w czasie przejścia z samochodu do budynku.
Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy jest dwukondygnacyjny.
Na pierwsze piętro można wjechać platformą pionową do transportu osób. Platforma znajduje się na zewnątrz budynku.
Platformę obsługują obsługują przeszkoleni pracownicy ŚDS. Żaden z uczestników nie korzysta z niej samodzielnie.
Wejście główne do budynku posiada szklane drzwi. Zamontowany jest domofon.
W środku znajduje się klatka schodowa z półpiętrem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących.
Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu częściowo dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami.Opublikował: Violetta Skorupska
Publikacja dnia: 16.02.2021
Podpisał: Violetta Skorupska
Dokument z dnia: 05.12.2020
Dokument oglądany razy: 785