bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

RODO

Administratorem danych osobowych uczestników i  ich opiekunów jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu,
przy ulicy ul. Willowej 3a.
--------------------------------------------
Inspektorem ochrony danych jest Ewa Knapkiewicz. z którą można się skontaktować pod telefonem 505 404 252, lub mailowo: iod.sdsgostyn@ochrona-danych24.com
-------------------------------------------
Dane osobowe uczestników i ich opiekunów przetwarzane są i chronione przez Administratora danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
--------------------------------------------
W Środowiskowym Domu Samopomocy dane osobowe przetwarzane w celu zapewnienia uczestnikom świadczeń.
Zebrane dane mogą być przekazywane innym uprawnionym instytucjom.
-------------------------------------------
Dane osobowe zbierane w celu zapewnienia uczestnikom świadczeń przetwarzane są przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania decyzji dotyczącej uczestników ŚDS.
-------------------------------------------
ŚDS w Gostyniu przetwarza następujące dane uczestników:

imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania i nr telefonu, informacje o stanie zdrowia, imię i nazwisko opiekuna, jego adres zamieszkania i nr telefonu.
Podanie swoich danych osobowych jest niezbędne w celu skorzystania z oferty ŚDS.
-------------------------------------------
Na przetwarzanie swojego wizerunku uczestnicy mogą wyrazić zgodę, a wyrażoną w każdym czasie cofnąć.
------------------------------------------
Środowiskowy Dom Samopomocy nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany ani w wyniku profilowania osób, których dane dotyczą. Nie przekazuje danych do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
------------------------------------------
Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania. Ponadto, masz prawo żądania ich usunięcia, jeżeli są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Masz również prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, to znaczy do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mieszczącego się pod adresem
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.Opublikował: Violetta Skorupska
Publikacja dnia: 23.09.2020
Podpisał: Violetta Skorupska
Dokument z dnia: 12.06.2018
Dokument oglądany razy: 1 538