bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Zamówienia publiczne

Informacja o ochronie danych osobowych

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu z siedzibą przy ul. Willowej 3a wdrożył Politykę ochrony praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizuje wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Administrator danych osobowych

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu z siedzibą przy ul. Willowej 3a. Inspektorem ochrony danych jest pani Ewa Knapkiewicz, z którą można się skontaktować pod adresem mailowym:
iod.sds@ochrona-danych24.com


Cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. lit. c RODO to znaczy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Odbiorcy danych osobowych

Na podstawie art. 8 Prawa zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, to znaczy, że odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania chyba, że wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Ponadto na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych jawny jest również protokół z prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, a załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu przetwarza dane przedsiębiorców będących osobami fizycznymi
1. imię i nazwisko,
2. adres zamieszkania,
oraz osób wyznaczonych do kontaktu:
3. imię i nazwisko,
4. stanowisko.Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych, to znaczy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.


Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego.

Samodzielny Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu nie przekazuje danych osobowych pozyskanych w związku ze swoją działalnością przekazywać do państw trzecich.
Informacja o obowiązku podania swoich danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;


Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Prawa osób, których dane dotyczą

Na podstawie art. 15 RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

Na podstawie na podstawie art. 16 RODO posiada Pani/Pan prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

Na podstawie art. 18 RODO posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu prawo:

- do usunięcia danych osobowych wynikające z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
- do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO gdyż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek ciążący na Administratorze danych to znaczy na Zamawiającym.

Objaśnienia

* RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
** Pzp - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018),
*** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Nie ma pozycji spełniających te kryteria


Opublikował: Violetta Skorupska
Publikacja dnia: 27.12.2019
Podpisał: Violetta Skorupska
Dokument z dnia: 03.05.2015
Dokument oglądany razy: 9 373