bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.08.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana

Nabory i konkursy

rodowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu – poszukuje pracownika na stanowisko:

TERAPEUTA

w placówce typu A i B wspierajcej dorose osoby przewlekle psychicznie chore oraz upoledzone umysowo.

Oferujemy umow o prac na cay etat w zaangaowanym i kreatywnym zespole, moliwo rozwijania umiejtnoci zawodowych, wspóprac ze spoecznoci lokaln.

Poszukujemy osoby, która lubi prac z osobami niepenosprawnymi intelektualnie, jest otwarta na wspóprac, samodzielna, zaangaowana w prac, bierze odpowiedzialno za powierzone zadania. Osoby komunikatywnej, która potrafi pracowa indywidualnie i zespoowo, przejawia elastyczno w myleniu, jest kreatywna w dziaaniu, radzi sobie w sytuacjach stresujcych.

Opis stanowiska:


Do zada pracownika bdzie naleao :
1. cisa wspópraca z psychologiem, terapeut, pedagogiem, pracownikiem socjalnym w zakresie opracowywania planów pracy uwzgldniajcych moliwoci, zdolnoci oraz rozwój uczestników;
2. Opracowanie rocznego planu pracy;
3. Uczestniczenie w pracach zespou wspierajco- aktywizujcego;
4. Dokonywanie okresowej oceny postpów uczestników zaj w zakresie umiejtnoci samoobsugi i zaradnoci yciowej;
5. Projektowanie, organizowanie i prowadzenie (lub wspóprowadzi) rónorodnych zaj grupowych ogólnorozwijajcych, a take rozwijajcych ekspresj twórcz,
6. Prowadzenie dokumentacji indywidualnej dotyczcej pracy z uczestnikami oraz pracy grupowej;
7. Prowadzenie pracowni komputerowej m.in. prowadzenie strony www, organizowanie zaj rozwijajcych umiejtnoci i zainteresowania uczestników;
8. Prowadzenie staych zaj w ramach terapii zajciowej;
9. Wspópraca z rónymi instytucjami ochrony zdrowia i pomocy spoecznej oraz organizacjami pozarzdowymi dziaajcymi na rzecz integracji osób niepenosprawnych intelektualnie ze spoecznoci lokaln;
10. Podejmowanie czynnoci opiekuczych i pielgnacyjnych w stosunku do uczestników DS, którzy wymagaj wsparcia w tym zakresie;


Wymagania:
1. Obywatelstwo polskie;
2. Pena zdolno do czynnoci prawnych;
3. Wyksztacenie wysze pedagogiczne lub psycholigiczne;
4. Umiejtnoci manualne i zmys artystyczny;
5. Stan zdrowia pozwalajcy na zatrudnienie na okrelonym stanowisku;
6. Póroczne dowiadczenie zawodowe na stanowisku w bezporednim kontakcie z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Wymagania dodatkowe:
1. Przeszkolenie i dowiadczenie z zakresu:
a) umiejtnoci ksztatowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowa;
b) ksztatowanie nawyków celowej aktywnoci;
c) prowadzenie treningu zachowa spoecznych;

2. Mile widziane ukoczone kursy i szkolenia pogbiajce umiejtno pracy z osobami niepenosprawnymi intelektualnie, w zakresie komunikacji alternatywnej, prowadzenia zaj grupowych (m.in. arteterapii, zaj kulturalno-owiatowych, zaj teatralnych, treningów umiejtnoci spoecznych, szeroko rozumianej integracji spoecznej);

3. Zdolnoci artystyczne oraz kreatywno w prowadzeniu zaj;

4. Predyspozycje i umiejtnoci kandydata gwarantujce prawidowe wykonywanie powierzonych obowizków;

5. yczliwo i opiekuczo, poszanowanie godnoci osobistej drugiego czowieka, uczciwo, poczucie wasnej godnoci;

6. Zdolnoci interpersonalne poczone z wysok kultur osobist, dokadno, odpowiedzialno i zaangaowanie w prac, bardzo dobra organizacja pracy.

Wymagane dokumenty:
1. CV;
2. List motywacyjny;
3. Dokumenty potwierdzajce wyksztacenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje (kserokopie);
4. Dodatkowo mile widziane referencje uzyskane od poprzednich pracodawców, obecnego pracodawcy lub z innych instytucji.

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy dopisa klauzul o treci: „Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO owiadczam, i wyraam zgod na przetwarzanie przez administratora, którym jest rodowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko terapeuty. Powysza zgoda zostaa wyraona dobrowolnie w rozumieniu art.4 pkt 11 RODO”.

Pisemne oferty przyjmowane s do 30 sierpnia 2018 r. w siedzibie rodowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu ul. Willowa 3a, w godzinach od 7:30 do 14:30. Nadesanych dokumentów nie zwracamy.
Dodatkowych informacji udziela Kierownik rodowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu pod nr telefonu 65 572 00 73.

Ogoszenie z dnia 16.08.2018Opublikował: Violetta Skorupska
Publikacja dnia: 16.08.2018
Podpisał: Violetta Skorupska
Dokument z dnia: 03.05.2015
Dokument oglądany razy: 4 965