Zasady korzystania z usług ŚDS

Zasady korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu
1. Przyjęcie do ŚDS odbywa się na wniosek uczestnika jego rodziny bądź opiekuna na podstawie decyzji administracyjnej w oparciu o właściwą dokumentację.

 1. Wniosek o skierowanie składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając niezbędną dokumentację:
 2. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,
 3. Zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia, o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w domu wraz z informacją o niestwierdzeniu nosicielstwa chorób zakaźnych oraz o stanie fizycznym i samodzielności kierowanego,
 4. Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 5. Zaświadczenie o dochodach netto ( z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) - w celu ustalenia odpłatności za pobyt w ŚDS.

2. Skierowanie do ŚDS następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez MGOPS w Gostyniu na podstawie w/w dokumentów, określonych w Ustawie o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
3. Termin przyjęcia ustala kierownik ŚDS w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem.
4. Decyzję wydaje się na czas niezbędny do realizacji Indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, ustalony przez kierownika Domu.
5. Uczestnika i jego rodzinę/opiekuna pracownik domu informuje o zasadach działalności, funkcjonowania i obowiązującym Regulaminie.
6. Pobyt w placówce może byż odpłatny (zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej). Odpłatność jest uzależniona od dochodu uczestnika.
Formy terapii.
1. Dom świadczy następujące usługi:

 1. treningi,
 2. poradnictwo psychologiczne,
 3. terapię ruchową poprzez zajęcia sportowe, fizjoterapię, turystykę i rekreację,
 4. terapię zajęciową,
 5. niezbędną opiekę i wsparcie w tym pielęgniarską,
 6. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 7. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
 8. aktywizację zawodowa,
 9. inne działania zmierzające do pełnej integracji i usamodzielnienia uczestnika.

2. Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Dom prowadzi treningi umiejętności społecznych z zakresu:

 1. treningu funkcjonowania w życiu codziennym – umiejętności praktycznych, samoobsługowych i zaradności życiowej,
 2. treningu umiejętności spędzania czasu wolnego,
 3. treningu umiejętności interpersonalnych, społecznych i rozwiązywania problemów w tym kształtowania pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, innymi osobami, w instytucjach kultury,
 4. treningu aktywizacji zawodowej – zwiększenie kompetencji interpersonalnych i społecznych niezbędnych w poszukiwaniu pracy,
 5. edukacji.

3. Treningi prowadzone są w pracowniach terapeutycznych:

 1. kulinarnej,
 2. ogólnoużytkowej,
 3. plastycznej,
 4. muzycznej i teatralnej,
 5. komputerowej,
 6. biblioterapii i kompetencji społecznych,
 7. silvoterapii,
 8. rehabilitacji ruchowej.

5. Uczestnicy mają możliwość swobodnego wyboru zajęć, co umożliwia rozwój umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji. Udział w terapii zajęciowej pozwala na rozeznanie możliwości posługiwania się różnymi specjalistycznymi przyrządami i daje namiastkę pracy zawodowej czyli aktywizuje zawodowo i społecznie, usprawnia do funkcjonowania w społeczeństwie, podtrzymuje i rozwija umiejętności niezbędne do samodzielnego życia osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto terapia zajęciowa zwiększa aktywizację pozwalając na uprawianie takiej formy, która odpowiada indywidualnym uzdolnieniom i możliwościom uczestników.
6. Ponadto ŚDS prowadzi poradnictwo psychologiczne:

 1. Indywidualne konsultacje z psychologiem dla uczestników, rodzin i opiekunów,
 2. Treningi grupowe z psychologiem zwiększające motywację, pogłębiające zrozumienie siebie i innych.

7. Opieka medyczna pielęgniarska podczas zajęć oraz wycieczkach. Obejmuje pierwszą pomoc, podawanie leków, prowadzenie farmakoterapii, pomoc w wizytach lekarskich i badaniach, edukację zdrowotną, pomiary parametrów życiowych, zabiegi higieniczne i toaletowe, kontrolę czystości, współpracę z rodziną. Opieka pielęgniarska obejmuje również wstępną ocenę stanu zdrowia i stanu fizycznego podopiecznego przy przyjęciu do ŚDS, wsparcie przy dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, przestrzegania wizyt lekarskich, pomoc przy zakupie leków. W zakres opieki medycznej wchodzi również prowadzenie treningu umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej – trening higieniczny (dbanie o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, higienę jamy ustnej, odzież i bieliznę osobistą).W obszar medycznego wsparcia wchodzi organizowanie pogadanek tematycznych dotyczących zdrowia, higieny oraz prowadzenie treningów poprzez instruktaż (toaleta, pranie, prasowanie itp.)


Opublikował: Violetta Skorupska
Publikacja dnia: 08.09.2019
Podpisał: Violetta Skorupska
Dokument z dnia: 03.05.2015
Dokument oglądany razy: 3055
18.05.2024 // www.sdsgostyn.progres-gostyn.home.pl/sdsgostyn